Tag: speaking in tongues

Pentecost

  A GHEALACH UR [54] An ainm Spiorad Naomh nan gras An ainm Athar na Cathrach aigh, An ainm Iosa thug dhinn am bas, O! an ainm na Tri tha d’ ar dion’s gach cas, Ma’s math a fhuair thu sinn an nochd, Seachd fearr gum fag thu sinn gun lochd, A Ghealach gheal nan trath, A Ghealach gheal nan…